#eleccionsmunicipals -Municipis de les comarques gironines a Girona presenten el Decàleg de propostes per avançar cap al #ResiduZero

IMG_0017Al col·legi de periodistes de Catalunya a Girona, els municipis de Celrà, Girona, Cruïlles, Sant Jaume de Llierca, han presentat el Decàleg de propostes de l’Estratègia Catalana Residu Zero per les properes eleccions municipals, amb l’objectiu que les diferents candidatures de les comarques barcelonines les puguin incorporar totalment o parcialment en els seus programes electorals.

En Joan Pujol, membre de la Comissió Residu Zero, destaca “que son més de 60 municipis i diversos Consells comarcals, i concretament gironins 7 municipis; Celrà, Cruïlles, Girona, La Bisbal d’Empordà, Palamós, Porqueres, Sant Jaume de Llierca i Vidreres s’han adherit a l’estratègia Residu Zero. Que son municipis de diversa tipologia i perfil polític, però que tenen una visió comuna que aposten per un canvi de model i un compromís per avançar cal al Residu Zero i continua dient “es per això que s’han elaborat aquestes propostes com a eix programàtic clau per aconseguir que els residus passin a ser, en els fets, nous recursos per tancar el cicle dels materials ”.

Fins ara s’ha ordenat la gestió de residus, s’ha iniciat la recollida selectiva però, veiem amb els resultats de solament es recicla el 30% de la brossa, “amb aquests resultats tant deficinets confirma que aquest model està fallant i que cal posar l’èmfasi en prevenir i reduir els productes de consum d’un sol ús, apostar per la reutilització i aconseguir recicla al màxim i solament generar entre un 10-15% de rebuig, es possible en poblacions petites i mitjanes a Catalunya s’ha demostrat amb el sistema porta a porta i Residu Mínim, i també en grans ciutats d’Europa com a Milà, amb més d’1’5 milions de persones ja estan al voltant del 60% de recollida selectiva”.

I finalitza dient que “L’Estratègia Catalana Residu Zero vol encaminar els diferents sectors de la societat catalana cap a la formulació de noves propostes polítiques, normatives i pràctiques que promoguin un canvi de paradigma en la gestió dels residus i la contaminació, que inclogui reformar les visions polítiques industrials i de l’ordenació dels sistemes de distribució i consum”.

En Jordi Fàbregas, regidor de Medi Ambient de Girona exposa que “al 2012 es van adherir a l’Estratègia Residu Zero en ple municipal, amb l’objectiu de reduir els residus i augmentar la quantitat de recollida selectiva”.

Afirma que han reduït el rati de Kg/habitant/dia i que al 2014 estan a 1’09Kg/habitant/dia i que estan al voltant del 45% de recollida selectiva bruta. Que s’ha reduït un 9% els residus que s’incineren a la Incineradora de Campdurà, “cosa positiva”. Que la tasca que ha d’anar fent l’ajuntament es la de sensibilització ciutadana, i que és cabdal per obtenir uns bons resultats.

En Salvi Casa, Alcalde de Cruïlles exposa que al darrer ple de l’ajuntament aprovaren adherir-se a l’estratègia Residu Zero, amb l’objectiu de demostrar que estan per les alternatives a abocar com s’ha fet a l’abocador de Vacamorta, conflicte ambiental encara no resolt i diu “El que no volem per nosaltres no volem que toqui a ningú”.

Exposa l’estat del conflicte de l’Abocador dient “que per complir les cinc sentències guanyades per la PAAC que obliguen a tancar i remediar l’espai de l’abocador, es va arribar amb un acord amb el Conseller Vila, l’Ajuntament de Cruïlles, la PAAC i el CEPA, per a la creació d’una Comissió de seguiment que n’elabori una diagnosi i un estudi d’alternatives, de caire independent i imparcial, amb la signatura d’un Conveni de col·laboració per executar els compromisos i competències d’aquesta Comissió”. Però que en “aquests moments els acords i negociacions estan trencats per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, però que les tres parts implicades volem que el Conseller torni a emprendre els acords presos el 12 de desembre a l’Ajuntament de Cruïlles amb l’Ajuntament, la PAAC i el CEPA”.

Recentment s’ha guanyat una altra sentència a favor de l’Ajuntament de Cruïlles, sobre la il·legalitat del Pla Especial aprovat per la Generalitat, Comenta “que l’empresa gestora de l’abocador Recuperació de Pedreres ha recorregut i no sabem si la Generalitat també la recorrerà?”.

En Ferran Puig, Alcalde de Sant Jaume de Llierca comenta el problema local d’un municipi de 800habitants, on el Consell Comarcal desenvolupa un Pla Urbanístic per a instal·lar una Planta de Tractament de la Fracció resta de 40.000tn/any de fracció resta o rebuig, i segons consulta que l’Agència de Residu de Catalunya, aquesta assegura que solament hi hauria una necessitat, si no s’avança en la millora de la recollida selectiva, d’una instal·lació d’unes 25.000tn/any. Continua dient que “a sobre amb errors en els processos legals i amb manca de transparència i dret a decidir sobre aquest projecte”.

Continua dient que “aquesta planta no seria necessària si s’apliqués les propostes de Residu Zero de disminuir els residus i la fracció resta, que a més d’estalviar impactes al territori i al medi, també evitaríem una gran despesa en els costos d’inversió, de manteniment, d’explotació,….que a la fi la paguem tots nosaltres en benefici lucratiu, de varis milions d’euros, d’unes poques empreses ”.

Aquests amb més exemples al territori, que mostren com no s’ha de continuar i que cal anar a l’origen del problema per evitar tornar a caure amb els mateixos errors que no resolen de forma eficient la problemàtica de els deixalles.

Afirma que “els únics models de recollida que poden funcionar són aquells en que el ciutadà té les màximes facilitats per a la correcta separació dels residus, però les màximes dificultats en cas de no fer-ho, ja que la coresponsabilitat es compartida entre l’administració, el ciutadà i dels productors dels bens de consum”. Afirma “que tenim uns bons exemples com els municipis que adopten els sistemes com Residu Mínim, els municipis que apliquen el porta a porta,..i que son sistemes que aposten per la recollida selectiva en origen”.

Continua afirmant que “Les grans infraestructures de tractament dels residus de final de canonada i de tractament de la fracció resta, no solucionen el problema i no han de ser la prioritat, que son infraestructures de grans costos d’inversió i explotació, amb grans impactes associats, i que només poden aspirar a pal·liar lleugerament i de forma molt poc eficient una recollida selectiva estancada i que denota el fracàs d’un model obsolet” i apunta quela prioritat i els recursos han d’anar orientats cap a la separació en origen de la brossa orgànica en qualitat i màxima quantitat i reduir el rebuig”. “Cal desenvolupar el model de plantes de compostatge necessàries, petites descentralitzades, més simples, econòmiques i properes” “No s’ha de continuar fent pedaços”

Na Mercè Girona membre de la Comissió Residu Zero remarca que

Per tal d’assolir els objectius que ens hem plantejat, l’Estratègia Residu Zero proposa,

 1. Tancar el cicle dels materials per tal que tot residu pugui ser transformat en matèria primera i Convertir els residus en noves oportunitats econòmiques pel municipi.
 2. Aconseguir que, l’any 2020, la producció de residus sigui inferior a 1,20 Kg/habitant/dia.
 3. Invertir la situació actual de manera que, l’any 2020, com a mínim el 70% dels residus generats siguin recuperats com a recursos i, com a màxim, el 30% siguin destinats a tractament finalista.
 4. És del tot evident que HEM DE CANVIAR DE MODEL, apostar per un NOU MODEL que hauria de tenir en compte tot el procés, tot el cicle d’un producte, ja que no hem d’oblidar que els municipis han de gestionar aquests residus que son el final de la cadena de consum: el seu disseny, la seva distribució, la seva reutilització, aprofitament, el seu impacte global…

En aquets sentit, afirma que “cal tenir hem d’anar a l’arrel del problema que es la producció de bens de consum” i que Residu Zero proposa:

 • Cal evitar que tots els residus que poden ser reutilitzats, reciclats o compostats (és a dir Recursos) siguin destinats a l’abocador o a la incineració.
 • Cal Redissenyar els productes per tal que no facin residus o que aquests siguin reciclables, reutilitzables o fàcilment assimilats pel medi.
 • Evitar la producció i comercialització de productes per als quals no hi hagi cap tecnologia sostenible que els pugui integrar o transformar en un nou producte.

Continua exposant “que per assolir plenament els objectius és imprescindible la voluntat política, un marc normatiu que doni les eines necessàries per incentivar les polítiques comercials en aquest sentit i desincentivi i penalitzi les pràctiques no sostenibles. Estem parlant de “regular com cal la Responsabilitat ampliada del productor -normativa de la UE on els productors i grans distribuïdors se’n facin càrrec dels seus residus-, penalitzar l’obsolescència programada, impulsar sistemes de distribució sostenibles i que creïn economia local, com p.ex el Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR), etc”.

Finalment planteja que cal un canvi de model de gestió de residus en un altre direcció i una normativa que doni eines als ajuntaments” Continua dient que “cal apostar per un nou model que ha de tenir en compte tot el cicle d’un producte: el seu disseny, la seva distribució, la seva reutilització, recuperació, el seu impacte global.. i que contempli els sistemes de dipòsit i retorn (SDDR ).

Planteja així la necessitat de que el Parlament i el Govern català aprovin una “Llei Catalana de Prevenció de Residus que donaria llum verda a totes les polítiques encaminades a la reducció i reutilització dels residus”.”.

 • En Dani Cornellà, Regidor de Celrà, comença dient “que Celrà va adherir-se a l’estratègia residu Zero i que el Decàleg ja l’està aplicant”. Des de que va implementar els sistema porta a porat estan d’entre un 70 i 80% de recollida selectiva” aposta també per un nou model i recull també els residus comercials i del polígon industrial porta a porta” i amb una “gran implicació del comerç que agraeixen”, continua dient que “han reduït també els residus”. Apunta que una de les causes pot ser, a banda de la crisis, que alguns veïns que no col·laboren ho deixen en pobles veïns i això reforça la idoneïtat d’adoptar aquest sistema en tota la Comarca o demarcació”.

Aquesta idea va desembocar en un debat on es plantejà que, un cop constituïts els nous ajuntaments, caldrà plantejar de forma seriosa i transparent el model de gestió de residus que el territori vol, per evitar les infraestructures ineficients, costoses i agressores al territori,.i plantejar un Pla Comarcal i del conjunt de les comarques gironines- si pot ser-, basat en la realitat del territori i amb els criteris Residu Zero. Es planteja fer aquest debat amb els Consells Comarcals i els futurs municipis.

Afirma que “aquest seria el canvi de model que voldria pel país, per un país nou”

Han premiat als veïns amb una reducció de la taxa de 20€ com a mesura d’agraïment i gratificació, ja que els ingressos han anat creixent amb la venda i ingressos de la recollida selectiva, la reducció del cànon de tractament finalista i el retorn del cànon.

Volen apostar per una planta de compostatge descentralitzada petita on aculli la brossa orgànica dels municipis que fa el porta a porat, brossa orgànica més neta i de qualitat.

Planteja que “la política del país hauria d’obligar als municpis a aplicar els models més eficaços i sostenibles, com el porta a porta i anar tancant les incineradores de forma gradual, els abocadors i on les plantes de triatge de la fracció resta (ecoparcs) no calguin, ja que l’horitzó hauria de ser de que solament d’un 15-10% fos la fracció restat”.

S’exposa el decàleg de propostes:

 1. Aprovar un Pla Local o Municipal Residu Zero, que concreti com s’aplicarà l’Estratègia Residu Zero i que garanteixi la transparència i participació pública al llarg de l’aplicació del Pla. Donar suport a una nova legislació que procuri per la prevenció i per la responsabilitat del productor (inclosos sistemes de devolució i retorn – SDDR).
 2. Establir objectius de prevenció i recollida selectiva neta quantificables amb l’objectiu de recuperar un 70% de la brossa i/o produir menys de 100 kg/hab/any de rebuig en dues legislatures.
 3. Contemplar la possibilitat de construir una planta agrícola de compostatge o planta de compostatge descentralitzada.
 4. Avaluar la viabilitat de la implantació recollida porta a porta per als residus domèstics.
 5. Realitzar auditories de producció de residus comercials i implantar la recollida porta a porta, almenys per als residus comercials (total o per algunes fraccions).
 6. Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l’Ajuntament.
 7. Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitar l’accés d’empreses d’economia social als productes reutilitzables.
 8. Implantar un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participació en la recollida selectiva en quantitat i qualitat.
 9. Augmentar el preu de l’abocador o incineradora, en el cas d’instal·lacions de titularitat municipal.
 10. Oposar-se a qualsevol tipus d’incineració del rebuig del municipi.

Es comenta també que l’Àrea Metropolitana de Girona podria apostar per no construir la nova incineradora, ja que si s’apliquen aquests criteris no caldria i s’evitarien despeses inútils i impactes al medi i a al salut, i s’apostaria per un model de gestió més sostenible i en sintonia de les orientacions comunitàries.

Per més informació al web de l’ECRZ: http://www.estrategiaresiduzero.cat/index.php/empreses-residu-zero/membres-de-la-xarxa/municipis/122-propostes-eleccions-municipals on trobareu un document resum de propostes per les eleccions municipals i altre informació de l’ECRZ

Més informació Mercè 627 45 46 14.

Comissió Residu Zero

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: